گیلدا بروجردی

مشاور اجتماعی سازمان های دولتی و نیمه دولتی

راهبر و مربی تسهیلگران محلی

مدرس تسهیلگری

مشاور سازمان های مردم نهاد

(جامعه شناس، راهبر مددکاران و تسهیلگران اجتماعی)

حضور در عرصه اجتماعی و سازمان های مردم نهاد:

مشاور سازمان های دولتی در بخش خدمات اجتماعی

مشاور حوزۀ گزارش‌نویسی سازمانی

مشاور انجمن های مردم نهاد در حوزۀ تامین مالی، مدیریت وگزارش‌نویسی

حضور در عرصۀ تسهیلگری:

تسهیلگر اجتماعی

راهبر در آموزش تسهیلگران محلی حرفه ای

حضور در عرصه مددکاری:

مددکار فردی و گروهی کودکان کار با رویکرد توانمندسازی اجتماعی

حضور در عرصه آموزش:

مدرس دوره های آموزش مشارکتی

مدرس دوره های مجازی تربیت کودک زیر دوازده سال